Statut

STATUTUL
COMUNIUNII STĂP�NILOR DE MUNŢI ŞI CODRI
Cap. I Constituirea şi denumirea asociaţiei

Art. 1 (1) în scopul respectării şi menţinerii integrale a drepturilor proprietarilor asupra proprietăţii şi pentru păstrarea unei zone cu un mediu de înaltă protecţie ecologică, pentru care se va milita permanent astfel încât să se obţină îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu, precum şi susţinerii intereselor proprietarilor din Rom�nia de a dispune asupra tuturor surselor şi resurselor aflate �n proprietate (p�duri, păşuni, izlaz, pajişti şi goluri alpine, sol şi subsol, v�nătoare, pescuit şi toate celelalte resurse ce se vor mai identifica �n proprietate) inclusiv promovarea surselor şi resurselor alternative regenerabile aducătoare de bunăstare pentru proprietăţile lor, reprezentanţii proprietarilor interesaţi au hot�r�t, �n unanimitate, prin liber consimţ�m�nt, să constituie COMUNIUNEA STĂP�NILOR DE MUNŢI ŞI CODRI � CSMC.
(2) Scopul CSMC este de a contribui la consolidarea proprietatii private şi in sectorul forestier, sprijinind si lucrand cu proprietarii de padure, astfel inc�t aceştia s� asigure o gospod�rire durabil� a propriet�ţii lor, precum şi susţinerea şi promovarea, prin toate căile şi mijloacele, de măsuri şi acţiuni menite să susţină şi să disemineze noul concept integrat privitor la proprietatea privată.
(3) Toţi membrii CSMC recunosc că pădurea nu o păstrează �n proprietate numai pentru a fi tăiată ca mijloc principal de subzistenţă, ci pentru a �nsoţi permanent viul şi a-i crea sentimentul siguranţei şi confortul spaţio-temporal, induc�nd oricărei fiinţe vii certitudinea că �mpreună vom reuşi.
(4) Membrii CSMC sunt de acord şi luptă pentru păstrarea formelor istorice de proprietate aşa cum au fost ele transmise cu grijă din strămoşi, pe vechile amplasamente şi se opun oricărei forme de �nstrăinare pe care o consideră echivalentă cu dezrădăcinarea definitivă de identitate. �ntruc�t moşii noştri s-au pus răspunzători cu sufletele lor �naintea lui Dumnezeu că nu vor călca hotarele nici măcar cu o linie de păm�nt, membrii CSMC respectă acest legăm�nt.
(5) Pentru noi, membrii CSMC, caracterul şi stabilitatea familiei sunt legate direct de proprietate, care nu poate fi privită ca o marfă comercială. Ştergerea sau ruperea identităţii comunităţilor locale de proprietari o percepem ca pe un atentat la existenţa şi drepturile fiinţei umane.
(6) Membrii CSMC au ca ţintă esenţială trezirea şi formarea conştiinţei sociale şi a generaţiilor viitoare privind importanţa simbiozei om � proprietate � pădure – viaţă.
(7) Stăp�nii de munţi şi codri creează prin CSMC o punte de legătură socială pentru a ne recupera din prăpastia �n care am fost aduşi fără voia noastră, prăpastie care ameninţă limita biologică a existenţei umane. Nu mai tolerăm tratarea proprietăţii private ca pe o cămară din care oricine, �n furia lui, poate devora pentru a-şi satisface poftele.
(8) Membrii CSMC cred că lipsurile sociale nu pot fi descărcate arvunind �n ascuns codrii proprietarilor. Soluţia de ieşire din impasul �n care se află societatea şi pentru care CSMC militează este renunţarea la ignoranţă şi lăcomie �n privinţa proprietăţii şi implicarea directă şi obiectivă, pe problemele reale care pot conduce la armonizarea vieţii sociale pornind de la identitatea: putere şi generozitate, adevăr şi simplitate.
(9) Slujbaşii nu au putere de stăp�n asupra proprietăţii altora, pe c�nd stăp�nii proprietăţii oric�nd se pot pune de bună voie �n slujba comunităţii, iar atunci c�nd acest lucru se petrece are loc o armonizare a timpului �n prezent, o comuniune socială bazată pe putere, generozitate, adevăr şi simplitate. Niciodată un stăp�n de munţi şi codri nu poate fi lăsat singur spre a ajunge �nvins �n proprietatea lui, pentru că el e stăp�n pe un �ntreg, din care �ntreg fac parte mai mulţi stăp�ni, uniţi �n CSMC.
(10) Membrii fondatori ai CSMC �şi propun refacerea climatului de coeziune socială referitor la atitudinea faţă de proprietate, precum şi recuperarea totală a proprietarilor traumatizaţi de sistemul social p�nă la redresarea lor din punct de vedere fizic, psihic şi financiar, av�nd ca pildă faptul că: şi astăzi nici prin pădurea dreaptă nu poţi merge �n pace de copacii str�mbi, cu at�t mai greu prin hăţişurile retrocedării, iar cu toate astea izvoarele liniştite curg şi ele către mai multe popoare, iar munţii răm�n şi nu le stau �n cale.
(11) CSMC se va implica direct pentru a-şi armoniza şi actualiza activitatea cu mediul socio-economic, urmărindu-se mărirea uzufructului pe care �l poate obţine fiecare membru CSMC din proprietatea lui.
(12) CSMC va face toate demersurile pentru a determina instituţiile naţionale şi internaţionale să fie recunoscută ca partener legal de dialog privind politica �n domeniul proprietăţii şi a mediului �nconjurător; �ntruc�t membrii CSMC depind vital de soarta proprietăţii şi a mediului �nconjurător nu sunt de acord ca altcineva să le reprezinte interesele.

Cap. II Durata de funcţionare, sediul şi forma juridic� a asociaţiei

Art. 2 Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitat�.
Art. 3 Sediul central al asociaţiei este �n munţii Lotrului, comuna Voineasa, str. P�r�ul Cărării, nr. 12, judeţul V�lcea.
Art. 4 (1) Siglele distinctive permanente ale CSMC sunt:

statut_clip_image001
statut_clip_image002

(2) Reprezentarile grafice ale semnelor permanente sunt parte integrant� a prezentului statut şi vor fi utilizate �n mod obligatoriu de toate filialele şi sucursalele CSMC.
Art. 5 (1) CSMC este persoan� juridic� şi funcţioneaz� ca organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit a proprietarilor de p�duri din Rom�nia, persoane juridice şi fizice şi �şi desf�şoar� activitatea pe �ntreg teritoriul Rom�niei, �n conformitate cu Constituţia şi celelalte legi �n vigoare.
(2) Prin proprietari de drept CSMC �nţelege persoane juridice (obşti de moşneni �n devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri şi fonduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, Fondul Bisericesc Ortodox, m�n�stirile �nzestrate, instituţii de cult, comunit�ţi de avere, p�duri moţeşti, U.D.R., Bunurile Private Ciuc, instituţii culturale, de binefacere, şcoli, etc.), persoane fizice şi asociaţii de persoane fizice care au fost deposedaţi abuziv de proprietăţi.

Cap. III Obiectul de activitate al asociaţiei

Art. 6 CSMC are urm�toarele obiective �n domeniul păstrării, garant�rii şi, unde este cazul, al reconstituirii dreptului de proprietate:

 1. stoparea denigrării valorilor consacrate ale neamului nostru;
 2. promovarea de noi valori care �şi găsesc corespondenţă �n �nvăţătura moralei creştine;
 3. reprezentarea membrilor s�i �n faţa forurilor naţionale şi internaţionale, �n leg�tur� cu recunoaşterea integrală a dreptului acestora asupra proprietăţii lor, precum şi la reconstituirea integral� a dreptului de proprietate asupra p�durilor şi terenurilor cu regim silvo-pastoral pe vechile amplasamente, inclusiv a enclavelor din p�duri şi a golurilor de munte, a cl�dirilor şi terenurilor de administraţie silvic�, bunuri materiale confiscate de regimul comunist din Rom�nia;
 4. CSMC va �ncepe demersurile legale de recuperare a echivalentului bănesc al uzufructului, reactualizat, obţinut de stat de pe proprietăţile membrilor CSMC de care aceştia au fost lipsiţi ilegal din 1945 p�nă la retrocedarea integrală a dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, precum şi a daunelor morale pentru această lipsă de folosinţă;
 5. pentru toate suprafeţele care au fost defrişate sau brăcuite de stat �nainte de retrocedare statul trebuie să asigure proprietarului privat resursele financiare care să fie �n măsură să acopere �n �ntregime toate cheltuielile necesare pentru ca vegetaţia forestieră să ajungă la maturitate pentru a fi valorificată;
 6. obligarea intrării �n legalitate, prin relaţii contractuale cu proprietarii, a tuturor persoanelor juridice cărora, p�nă �n acest moment, prin diferite acte normative li s-a permis ca �n proprietatea noastră privată, preluată fără bază legală, să desfăşoare orice tip de activitate �n proprietatea membrilor CSMC (v�nătoare, pescuit, linii electrice de �naltă tensiune, construcţii hidrotehnice şi hidroenergetice de suprafaţă şi subterane, exploatări miniere la suprafaţă şi subteran, drumuri comunale, judeţene şi naţionale, ş.a.m.d.);
 7. �n perioada de legiferare şi de aplicare a legilor de reconstituire a dreptului de proprietate, CSMC va susţine ca reconstiuirea dreptului de proprietate s� se fac� pe amplasamentele pe care proprietarii de drept le-au avut p�n� la deposedare lor abuziv�, cu anularea oric�ror acte civile ce s-au �ntocmit p�n� �n prezent �n afara acestui context;
 8. CSMC va face intervenţiile necesare pentru realizarea unei legislaţii silvice moderne, ferme şi eficiente care s� respecte dreptul de proprietate, care s� asigure protecţia fondului forestier, cinegetic şi piscicol, precum şi extinderea �n viitor a suprafeţelor �mp�durite şi va sprijini acţiunile specifice regimului silvic naţional;
 9. armonizare urgentă a legislaţiei prin garantarea, menţinerea, păstrarea şi respectarea concretă dreptului de proprietate privată;
 10. acţioneaz� ca mediator autorizat �n relaţiile cu legislativul şi executivul, analiz�nd şi exprim�nd punctul de vedere la proiectele de acte normative care privesc sfera proprietăţii;
 11. propune modificarea sau abrogarea unor acte normative care sunt contrare drepturilor garantate de Covenţia European� a Drepturilor Omului si intereselor proprietarilor.
 12. CSMC reprezint� toate interesele proprietarilor cu privire la proprietate, inclusiv cele economice, tehnice, comerciale, juridice şi sociale ale membrilor s�i, elabor�nd şi aplic�nd strategia �n domeniul prelucr�rii şi valorific�rii produselor proprietăţii şi cre�rii administraţiei silvice proprii;
 13. asigurarea de tratament egal pentru toţi membrii;
 14. reprezentarea �n instanţă a intereselor stăp�nilor de munţi şi codri.
Art. 7 �n domeniul forestier CSMC urm�reşte realizarea urm�toarelor obiective:
 1. conservarea şi dezvoltarea pădurilor;
 2. protejarea ecosistemelor forestiere;
 3. sprijinirea proprietarilor de păduri pentru o gestionare durabil� şi eficient� a fondului forestier;
 4. sprijinirea profesiilor şi activităţilor silvocinegetice;
 5. promovarea gospodăririi durabile şi a exploatării raţionale a pădurilor şi a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier;
 6. asocierea proprietarilor de pădure �n vederea constituirii de structuri silvice private pentru gospodărirea pădurilor �n regim silvic;
 7. dezvoltarea valorificării durabile a produselor primare (lemnoase şi nelemnoase) ale pădurii, precum şi a serviciilor �n domeniul silviculturii şi cinegetic;
 8. gestionarea durabilă a fondurilor de v�nătoare şi a fondului piscicol, protejarea v�natului �n scopul valorificării proprii;
 9. declararea de zone liniştite de v�nătoare şi pescuit, pe proprietate, fără limită maximă de suprafaţă;
 10. popularea fondurilor de v�nătoare cu anumite specii de v�nat, �nfiinţarea de crescătorii destinate populărilor sau crescătorii destinate exclusiv consumului;
 11. �mpădurirea terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinţe, �nfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, reconstrucţia ecologică a pădurilor �n declin;
 12. �nfiinţarea de ocoale de regim silvic care să asigure prestări servicii pentru membrii CSMC;
 13. structurii proprii de intervenţie rapidă pentru cazurile �n care se �ncalcă dreptul de proprietate;
 14. activităţi de pază pentru terenurile forestiere;
 15. promovare de noi metode de prevenire a furtului de masă lemnoasă şi alte infracţiuni silvice, inclusiv prin folosirea de microcipuri specializate pe domeniul silvic;
 16. alte activităţi menite să valorifice superior sursele şi resursele aflate �n proprietate;
Art. 8 �n domeniul producţiei şi comercializ�rii CSMC acordă consultanţă pentru următoarele domenii:
 1. menţinerea unui contact permanent cu Camerele de Comerţ şi Industrie şi alte firme specializate pentru a analiza şi selecta ofertele cele mai eficiente şi adecvate pentru a valorifica superior toate sursele şi resursele aflate �n proprietate, fără a credita �n mod special activităţile de exploatare a masei lemnoase;
 2. asigur� informaţii şi studii privind lucr�rile silviculturale, �mp�duriri, ameliorarea terenurilor degradate, extragerea şi valorificarea resurselor aflate �n proprietate;
 3. �n domeniul asocierii şi managementului;
 1. activitatea de loby pe l�ng� industria forestier� pentru includerea valorilor sociale si de mediu �n obiectivele urm�rite de aceasta;
 2. exploatarea şi valorificarea superioar� a surselor şi resurselor din proprietate;
 3. �mbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta de servicii şi produse menite să diversifice uzufructul ce se poate obţine din proprietatea privată;
 4. spijin� membrii asociaţiei pentru desfacerea gamei de produse pe pieţele cele mai avantajoase;
 5. dezvolt� schimburi comerciale pentru membrii s�i şi acţiuni de cooperare cu agenţi economici din ţar� şi din str�in�tate;
 6. promovarea unor practici şi tehnologii ecologice de valorificare, care să asigure protecţia mediului �nconjurător;
 7. se implică �n dotarea cu utilaje, instalaţii şi maşini, precum şi �ntreţinerea acestora;
 8. sprijin� elaborarea studiilor de marketing;
 9. organizeaz� şi particip� la acţiuni necesare promov�rii intereselor proprietarilor de p�duri (t�rguri, simpozioane, expoziţii, reclame, publicitate, cataloage, etc);
 10. �n domeniul forţei de munc� sprijin� membrii s�i privind participarea celor interesaţi la cursuri de formare şi de specializare a personalului �n ţar� şi �n str�in�tate;
 11. organizeaz� cursuri de specializare a membrilor, �i instruieşte �n vederea aplic�rii unui management durabil al proprietăţii private;
 12. promoveaz� şi acţioneaz� pentru o etic� profesional� �n relaţiile dintre membrii săi, precum şi pentru combaterea concurenţei neloiale şi a tendinţelor de monopol.
Art. 9 CSMC mai are şi urm�toarele obiective:
 1. stabileşte relaţii de colaborare cu organizaţii similare din ţar� şi din str�in�tate;
 2. asigur� relaţia cu mass-media;
 3. �ntreţine şi gestionează un site propriu pe internet;
 4. particip� la dialogul social cu instituţiile statului şi alţi factori ai societ�ţii civile; apăr� interesele membrilor �n relaţiile acestora cu alte organisme guvernamentale şi ale administraţiei de stat;
 5. mediaz� conflictele ce ar putea interveni �ntre membri cu privire la administrarea proprietăţii;
 6. se afiliaz� la organizaţii internaţionale �n domeniu;
 7. sprijin� participarea membrilor s�i la reuniuni, �n domeniu, din ţar� şi din str�in�tate;
 8. propune modalit�ţi de compensare a proprietarilor pentru funcţiile de protecţie ale p�durii, precum şi �n cazul gospod�ririi arilor protejate;

Art. 10 (1) Pentru o bun� gestionare a fondului forestier membrii CSMC:
1. susţine armonizarea şi actualizarea legislaţiei cu nevoile reale ale proprietarilor şi acordurile internaţionale;
2. respect� dreptul de proprietate al tuturor proprietarilor;
3. recunosc drepturile populaţiei locale interesate in sectorul forestier;
4. respect� drepturile muncitorilor şi comunitǎţii locale, �n special cu privire la bunǎstarea economicǎ şi socialǎ, fiind preocupaţi permanent pentru găsirea de alternative care să satisfacă cererile lor;
5. promoveaz� folosirea eficient� a diverselor produse obţinute ca urmare a valorificării surselor şi resurselor din proprietate, inclusiv valorificarea biomasei din proprietate;
6. conserv� biodiversitatea, protejeaz� peisajul, stabilitatea ecologic� şi integritatea pǎdurilor;
7. realizeaz� un plan de management pe termen lung;
8. monitorizeaz� şi evalueaz� toate sursele şi resursele aflate �n proprietate, gestiunea acestora, lu�nd măsuri �n permanenţă pentru păstrarea echilibrului;
9. conserv� resursele cu valoare ecologicǎ, culturalǎ, istoric�;
10. protejează pǎdurile naturale, promov�nd re�mpǎdurirea şi conservarea.
(2) CSMC emite buletine şi certificate a surselor şi resurselor cu valoare deosebită din punct de vedere ecologic, cultural sau istoric.
Art. 11 Obiectul de activitate al asociaţiei poate fi modificat şi completat prin hot�r�rea adun�rii generale, cu respectarea prevederilor legale.

Cap. IV Membrii asociaţiei, drepturi şi obligaţii

Art. 12 (1) CSMC militeaz� pentru ridicarea prestigiului membrilor s�i, care pot fi:
a) membrii fondatori;

 1. membri persoane juridice proprietare de p�duri, obşti de moşneni �n devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, Fondul Bisericesc Ortodox, m�n�stirile �nzestrate, unit�ţi de cult, comunit�ţi de avere, p�duri moţeşti, U.D.R., instituţii culturale, de binefacere, şcoli, unit�ţi administrativ teritoriale, etc.
 2. membri persoane fizice, proprietari de p�duri;
 3. membri de onoare, persoane fizice cu merite deosebite, personalit�ţi marcante, care pot contribui la realizarea obiectivelor asociaţiei.

(2) Pot fi parteneri ai CSMC persoane juridice şi organizaţii nonguvernamentale ce au ca obiect de activitate protecţia mediului �nconjur�tor şi a faunei;

Art. 13 (1) Num�rul membrilor asociaţiei este nelimitat.
(2) Persoanele participante la adunarea constitutiv� sunt membri fondatori.
(3) Membrii onorifici vor fi propuşi de consiliul director cu jum�tate plus unu din voturi şi validaţi de adunarea general�.
Art. 14 (1) Calitatea de membru se poate dob�ndi prin cerere tip, adresată CSMC, care conţine şi menţiunea că �n calitate de viitor membru �şi asumă şi va respecta �ntru totul prevederile statutare, solicitantul devenind membru numai după obţinerea �ncuviinţării de către instanţa competentă.
(2) Calitatea de nou membru se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor asociaţi.
Art. 15 Calitatea de membru CSMC �nceteaz�:

 1. la cerere, după obţinerea �ncuviinţării de la instanţa competentă;
 2. prin neachitarea cotizaţiei timp de un an, situaţie constatat� printr-o hot�r�re a consiliului director;

c) prin nerespectarea obligaţiilor statutare, ca urmare a hot�r�rii consiliului director, validat de adunarea general�. Persoanele juridice sau fizice care sunt excluse pentru nerespectarea obligaţiilor statutare nu mai pot deveni membre ale CSMC.
Art. 16 Membrii asociaţiei au urm�toarele drepturi:

 1. s� participe la adun�rile generale ale asociaţiei, cu drept de vot direct pentru adoptarea hot�r�rilor, conform prevederilor statutului;
 2. s� aleag� şi s� fie aleşi �n organele de conducere sau de specialitate ale asociaţiei;
 3. s� le fie protejate interesele �mpotriva oric�ror abuzuri, precum şi �mpotriva concurenţei neloiale;
 4. s� participe la manifest�rile organizate de asociaţie, �n ţar� şi �n str�in�tate;
 5. s� fie sprijiniţi pentru obţinerea atest�rilor profesionale �n domeniul exploat�rii şi prelucr�rii primare a lemnului şi celorlalte resurse din proprietate;
 6. s� beneficieze de informaţiile de interes general de care dispune asociaţia, referitoare la problemele de administrare a proprietăţii: de amenajare, �ntreţinere, certificare, la problemele tehnice, tehnologice, comerciale, financiar � bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, manageriale, sociale, ş.a.;
 7. s� primeasc� publicaţiile asociaţiei şi s� publice �n acestea articole, comunic�ri, reclame;
 8. s� solicite facilitarea obţinerii de asistenţ� şi consultaţii �n domeniu;
 9. s� publice pe situl internet al CSMC anunţuri privind v�nzarea masei lemnoase şi a altor produse forestiere şi neforestiere;
 10. să facă propuneri menite să �mbunătăţească activitatea CSMC;
 11. să primească distincţii, diplome şi medalii pentru merite deosebite;
Art. 17 (1) Obligaţiile membrilor asociaţiei:
 1. s� respecte prevederile statutului, hot�r�rile adun�rii generale şi ale consiliului director;
 2. s� respecte normele de etic� şi echitate �n activit�ţi şi �n relaţiile cu ceilalţi membri;
 3. s� promoveze obiectivele asociaţiei şi s� participe la acţiunile organizate de aceasta;
 4. s� elaboreze propuneri, proiecte şi programe de dezvoltare specifice zonei �n care se află proprietatea;
 5. s� formeze o baz� de date proprie cu privire la nevoile şi resursele proprietăţii;
 6. s� creasc� num�rul de membrii aderenţi, de susţin�tori şi de simpatizanţi;
 7. s� furnizeze asociaţiei informaţiile necesare pentru realizarea obiectivelor statutare;
 8. s� militeze pentru creşterea prestigiului asociaţiei şi a membrilor s�i;
 9. s� achite la termen cotizaţia de membru şi s� susţin� material şi moral asociaţia;

(2) Toate diferendele care apar intre membrii CSMC se vor soluţiona de către o comisie de onoare, mediere şi disciplină, �nfiinţată special �n scopul de a �mpiedica externalizarea conflictelor sau a eventualelor crize de management ce pot să apară.
(3) Se interzice tuturor membrilor CSMC să facă publice problemele interne, excepţie făc�nd doar cele pentru care conducerea �şi dă acordul, acord care trebuie să fie confirmat prin votul statutar al adunării generale convocate conform statutului.
(4) Membrii CSMC care părăsesc comuniunea se obligă pentru trei ani să nu facă publice problemele interne ale CSMC.
Art. 18 (1) CSMC �şi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale judeţene, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.
(2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, organizate la nivel judeţean, put�nd �ncheia, �n nume propriu, acte juridice �n condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot �ncheia acte juridice de dispoziţie, �n numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotăr�rii scrise şi prealabile a consiliului director al asociaţiei.
(3) Filiala se constituie prin hotăr�rea consiliului director, validat� de adunarea general� a CSMC. Personalitatea juridică se dob�ndeşte de la data �nscrierii filialei �n Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(4) �n vederea �nscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de �nscriere, �mpreună cu hotăr�rea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, la judecătoria �n a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala.
Art 19 (1) Filiala CSMC �şi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.
(2) Sucursalele se constituie prin hotăr�re a consiliului director a filialei validata de adunarea general� a filialei.
(4) Sucursalele desfăşoară activităţile date �n competenţa lor de către filiale.

Cap. V Organizarea şi funcţionarea asociaţei
Art. 20 (1) Organele de conducere şi de administrare ale asociaţiei sunt:
  1. adunarea general�;
  2. consiliul director;
  3. preşedintele asociaţiei care este şi preşedintele consiliului director;
  4. preşedintele executiv;
  5. comisia de cenzori.

(2) Hot�r�rile adun�rii generale şi ale consiliului director, precum şi deciziile preşedintelui, sunt obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei.

Adunarea general�

Art. 21 Adunarea general� este organul de conducere alc�tuit din totalitatea membrilor �nscrisi �n CSMC.
Art. 22 Competenţele adun�rii generale:

 1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 2. alegerea şi revocarea, oric�nd, a preşedintelui asociaţiei şi a membrilor consiliului director;
 3. aprobarea şi revocarea preşedintelui executiv şi a vicepreşedinţilor;
 4. alegerea cenzorilor;
 5. aprobă sau respinge propunerile privind modificarea statutului asociaţiei;
 6. aprobarea raportului de activitate al consiliului director, a raportului cenzorilor, a execut�rii bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil, a programului anual de activitate a asociaţiei şi a bugetului de venituri şi cheltuieli propus de consiliul director;
 7. validarea m�surilor organizatorice necesare dezvolt�rii asociaţiei;
 8. aprobarea afilierii sau asocierii cu alte organizaţii similare, persoane juridice rom�ne sau str�ine;
 9. aprobarea reorganiz�rii asociaţiei;
 10. stabilirea, pentru fiecare an calendaristic, a taxei de �nscriere �n asociaţie şi a cotizaţiilor lunare ale membrilor asociaţiei;
 11. aprobarea excluderii membrilor care nu respect� prevederile statutului;
 12. orice alte atribuţii prev�zute �n lege sau �n statut.

Art. 23 (1) Adunarea general� se �ntruneşte o dat� pe an sau ori de c�te ori este nevoie, şi are drept de control asupra activit�ţii preşedintelui asociaţiei, consiliului director, preşedintelui executiv şi cenzorillor.
(2) Adunarea general� va avea loc �n primul semestru al anului.
(3) Convocarea adun�rii generale se face de c�tre preşedintele asociaţiei sau de jum�tate plus unul din num�rul membrilor consiliului director atunci c�nd preşedintele nu poate convoca adunarea sau refuz� s� fac� acest lucru. Adunarea Generală poate fi convocată şi de jumătate plus unu din membrii asociaţiei.
(4) Convocarea adun�rii generale se face cu cel puţin şapte zile �nainte de data �ntrunirii, cu precizarea datei, orei, locului şi a problemelor puse �n discuţie. Convocarea se poate face prin orice mijloc de comunicare: scrisori, fax, email, telefon, etc. Membrii asociaţiei au obligaţia s� confirme prin orice mijloc de comunicare participarea sau reprezentantul �mputernicit să �l reprezinte.
(5) Membrii CSMC care nu pot să participe la adunarea generală sunt obligaţi să �mputernicească un alt membru al asociaţiei care să-l reprezinte, comunic�nd aceste date �n timp util conducerii asociaţiei, cu minim 48 ore �naintea adunării generale.
(6) Convocarea adun�rii generale va fi anunţat� pe situl internet şi �n presa central�, �n cel puţin dou� cotidiane naţionale de mare tiraj, cu 15 zile �naintea datei stabilite pentru desf�şurarea adun�rii. Filialele vor anunţa adunarea general� a CSMC �n presa local�, cu cel puţin 10 zile �naintea datei adun�rii.
(7) Adunarea general� este legal constituit� dac� membrii prezenţi justific�, inclusiv prin delegare, cel puţin jum�tate plus unu din num�rul voturilor, conform articolului 24 din statut.
(8) �n cazul �n care, la prima convocare, nu s-a �nregistrat prezenţa a cel puţin jum�tate plus unu din num�rul voturilor, adunarea general� va avea loc a doua zi, indiferent de num�rul voturilor reprezentate şi va lua hot�r�ri cu votul a cel puţin jum�tate plus unu din num�rul voturilor.
Art. 24 (1) Membrii asociaţiei care nu pot fi prezenţi la adunarea general�, pot delega o alt� persoan� din cadrul asociaţiei pentru reprezentare şi vot.
(2) Fiecare membru al asociaţiei are dreptul la un vot.
(3) Membrii asociaţiei, proprietari, pe l�ng� votul la care au dreptul conform alin. (2), mai au c�te un vot pentru fiecare zece hectare teren forestier, gol alpin şi p�şuni deţinute �n proprietate individual� sau �n asociere cu alte persoane fizice sau juridice.
Art. 25 Hot�r�rile adoptate de adunarea general�, �n limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei, chiar dac� nu au participat la adunare sau au votat �mpotriv�.
(2) Hotăr�rile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse �n statut, pot fi atacate �n justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat �mpotrivă şi au cerut să se insereze aceasta �n procesul-verbal de şedinţă, �n termen de 15 zile de la data c�nd au luat cunoştinţă despre hotăr�re sau de la data c�nd a avut loc şedinţa, după caz, după ce �n prealabil s-a adresat �n scris, pentru clarificări consiliului director.
Art 26 (1) Asociatul care, �ntr-o anumită problemă supusă hotăr�rii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele �n linie colaterală sau afinii săi p�nă la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(2) Asociatul care �ncalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Consiliul Director

Art. 27 Consiliul director asigur� coordonarea activit�ţii asociaţiei şi executarea hot�r�rilor adun�rii generale.
Art. 28 Consiliul director este alc�tuit din:

 1. preşedintele asociaţiei care este şi preşedintele consiliului director;
 2. preşedintele executiv al asociaţiei;
 3. vicepreşedinţi;
 4. membrii.

Art. 29 (1) Consiliul director este ales de adunarea general� pentru o perioad� de cinci ani, cu drept de a fi realeşi.
(2) Adunarea general� alege şi vicepreşedinţii, la propunerea preşedintelui asociaţiei.
(3) Num�rul membrilor consiliului director este variabil, funcţie de teritoriile ce se asociaz� la CSMC.
(4) Pe l�ng� membrii prev�zuţi la alin. (3) �n consiliul director mai pot fi aleşi şi cinci membri supleanţi.
(5) �n cazul �n care consiliul director se descompleteaz�, locurile vacante se pot completa cu membrii supleanţi, cu reprezentanţi desemnaţi de filialele CSMC sau prin alegeri la prima adunare general� pentru perioada r�mas� p�n� la expirarea mandatului �ntregului consiliu.
Art. 30 (1) Consiliul director se �ntruneşte o dat� pe semestru sau ori de c�te ori este nevoie, fiind convocat de preşedintele asociaţiei sau de jum�tate plus unu din membrii consiliului director.
(2) Consiliul director este legal constituit �n prezenţa a cel puţin jum�tate plus unu din num�rul total al membrilor şi ia hot�r�ri cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
(3) Hotăr�rile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate �n justiţie, �n condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din statut.
Art. 31 Competenţele consiliului director:

 1. coordonarea activit�ţii CSMC �ntre adun�rile generale;
 2. stabilirea sarcinilor membrilor consiliului director şi a comisiilor de specialitate;
 3. afilierea şi asocierea la organizaţii similare, persoane juridice rom�ne şi str�ine;
 4. propune pentru fiecare an calendaristic, taxa de �nscriere �n asociaţie şi a cotizaţiilor anuale ale membrilor asociaţiei;
 5. urm�rirea strategiei generale stabilite la adunarea general�;
 6. aprobarea şi modificarea regulamentului intern de funcţionare a consiliului director;
 7. propune retragerea calit�ţii de membru, conform prevederilor statutului, această m�sură urm�nd a fi validată la prima adunare general�;
 8. aprobarea şi modificarea regulamentului intern de funcţionare a aparatului propriu;
 9. stabilirea indemnizaţiilor pentru participarea la şedinţe a membrilor consiliului director; validate de adunarea general�;
 10. stabilirea indemnizaţiilor cenzorilor, validate de adunarea genereal�;
 11. stabilirea salariilor personalului de conducere;
 12. aprobarea organiz�rii de simpozioane, conferinţe, particip�ri la t�rguri, expoziţii şi alte acţiuni similare, �n ţar� şi �n str�in�tate, a componenţei delegaţiilor şi a cuantumului cheltuielilor aferente;
 13. propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 14. �n situaţii temeinic motivate, aprob� rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, dar nu mai mult de 15% din buget;
 15. aprobarea schimb�rii sediului asociaţiei;
 16. aprobarea dob�ndirii de imobile;
 17. aprobarea contract�rii de credite;
 18. �ndeplinirea oric�ror atribuţii stabilite.

Art. 32 �n cazul �n care un membru al consiliului director �ndeplineşte o funcţie public� sau o demnitate public�, �n leg�tur� cu obiectul de activitate al asociaţiei, acesta poate formula cerere de suspendare pentru o perioad� de maxim � din mandat, locul fiind ocupat de un supleant, iar pentru preşedinte de un vicepreşedinte propus de preşedinte şi validat de consiliul director. �n cazul �n care preşedintele executiv formuleaz� o cerere de suspendare, se va alege un preşedinte executiv interimar, propus de preşedinte şi validat de consiliul director.
Art. 33 Consiliul director poate �mputernici una sau mai multe persoane cu funcţii executive s� exercite anumite atribuţii stabilite de consiliul director.

Preşedintele asociaţiei

Art. 35 Preşedintele CSMC este şi preşedintele consiliului director şi este ales de consiliul director pentru un mandat de cinci ani, cu posibilitatea de realegere şi comunicat spre validare adunării generale.
Art. 36 Competeţele şi atribuţiile preşedintelui asociaţiei:

 1. reprezint� asociaţia şi este �mputernicit s�-i susţin� interesele şi s� ia hot�r�ri �n numele acesteia;
 2. urmăreşte executarea hot�r�rilor adun�rilor generale;
 3. �ntreprinde acţiunile necesare �ndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin statut;
 4. semenaz� contracte şi alte acte care angajeaz� asociaţia, conform statutului;
 5. reprezint� �n faţa autorit�ţilor judec�toreşti asociaţia, formuleaz� şi introduce cereri de chemare �n judecat� �n baza statutului CSMC;
 6. propune spre aprobarea consiliului director, persoana nominalizat� pentru funcţia de preşedinte executiv al asociaţiei;
 7. poate delega o parte din competenţe sale, temporar, către preşedintele executiv sau altui membru al consiliului director;
 8. numeşte reprezentanţii CSMC �n comisiile de pe l�ng� autorit�ţile administraţiei publice locale şi centrale (Comisiile Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi �n comisiile tehnice de lucru, consilii de administraţie, ş.a.);
 9. numeşte consilieri pe diferite domenii de activitate;
 10. lupt� pentru unitatea asociaţiei şi prestigiul acesteia.
Preşedintele executiv
Art. 37 Atribuţiile preşedintelui executiv:
 1. asigur� conducerea curent� a asociaţiei �n raporturile dintre membrii acesteia, precum şi �n relaţiile cu alte persoane juridice şi fizice;
 2. aduce la �ndeplinire, cu respectarea dispoziţiilor legale şi ale prevederilor statutului, hot�r�rile adun�rii generale, ale consiliului director şi ale preşedintelui;
 3. angajeaz� şi stabileşte atribuţiile personalului din aparatul funcţional al asociaţiei, stabileşte salariile individuale ale personalului angajat, cu aprobarea preşedintelui;
 4. semenaz� contracte şi alte acte care angajeaz� asociaţia, dup� consultatea preşedintelui, aprob� şi dispune efectuarea cheltuielilor de protocol, de reclam�, de publicitate, ş.a., conform prevederilor bugetului, cu aprobarea preşedintelui;
 5. va urm�ri ca �n evidenţele contabile ale asociaţiei s� se �nregistreze separat bunurile achiziţionate sau edificate din bani publici;
 6. prezint� adun�rii generale raportul de activitate, a execut�rii bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil, a proiectului de venituri şi cheltuieli pentru anul urm�tor, a proiectului programului de activitate al asociaţiei;
 7. propune preşedintelui nivelul cheltuielilor pentru prestaţiile şi publicaţiile asociaţiei;
 8. alte atribuţii pentru care a primit delegare scrisă din partea preşedintelui CSMC.

Art. 38 Preşedintele executiv şi preşedinţii de filiale vor solicita autorit�ţilor administraţiei publice locale punerea la dispoziţie a unor spaţii pentru sedii precum şi atribuirea unor terenuri �n scopul ridic�rii de construcţii necesare desf�şur�rii activit�ţii CSMC.
(2) Preşedintele executiv are drept de semn�tur� la banc�.
Art. 39 Preşedintele executiv şi preşedinţii de filiale vor solicita autorit�ţilor publice punerea la dispoziţie a informaţiilor de interes public, �n condiţiile legii.

Vicepreşedinţii

Art. 40 Vicepreşedinţii urm�resc asigurarea fluxului continuu al comunic�rii cu membrii CSMC prin coordonarea �n teritoriu a activit�ţilor asociaţiei. Vicepreşedinţii se deplaseaz� obligatoriu �n teritoriu atunci c�nd sunt reclamate prejudicii �nsemnate cauzate prin �nc�lcarea dreptului de proprietate al unui membru al asociaţiei, �ntocmind rapoarte care vor fi �naintate preşedintelui asociaţiei.

Comisia de cenzori

Art. 41 (1) Controlul financiar intern al CSMC se exercită de către o comisie de cenzori, format� din trei persoane.
(2) Comisia de cenzori este aleasă de consiliul director pentru o perioad� de cinci ani, din membrii CSMC, put�nd fi revocată oric�nd.
(3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
(4) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, �n condiţiile legii.
(5) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de consiliul director. Comisia de cenzori �şi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
Art. 42 �n realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:

 1. verifică modul �n care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 2. �ntocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
 3. poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
 4. �ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute �n statut sau stabilite de adunarea generală.
Personalul propriu

Art. 43 (1) Personalul din aparatul funcţional propriu al CSMC asigur� realizarea lucr�rilor curente ale asociaţiei.
(2) Aparatul funcţional propriu este condus de preşedintele executiv.
(3) CSMC sprijin� salariaţii aparatului propriu funcţional pentru participarea la cursuri de formare şi specializare, �n ţar� şi �n str�in�tate.

Cap. VI Bugetul de venituri şi cheltuieli

Art. 44 Activitatea economico-financiar� a asociaţiei se desf�şoar� pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea general�.
Art. 45 Exerciţiul financiar �ncepe la 1 ianuarie şi se termin� la 31 decembrie ale fiec�rui an, primul exerciţiu �ncep�nd la data constituirii asociaţiei.
Art. 46 CSMC �ntocmeşte anual execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, şi ţine evidenţa activit�ţii economico-financiare �n conformitate cu normele legale �n vigoare.
Art. 47 CSMC efectueaz� �ncas�ri şi pl�ţi �n lei şi �n valut�, prin casieria proprie şi prin conturile deschise la banc�.
Art. 48 Veniturile CSMC provin din:

 1. taxele de �nscriere şi cotizaţiile anuale ale membrilor, care se stabilesc de c�tre adunarea general� pentru fiecare an, �n funcţie de veniturile şi posibilit�ţile membrilor; cotizaţiile se achit� cu anticipaţie pentru semestrul urm�tor; membrii onorifici nu pl�tesc taxele de �nscriere; membrii onorifici nu pl�tesc cotizaţia;
 2. prest�rile de servicii comandate de membrii CSMC sau de c�tre terţi care nu constituie subiecte de interes general;
 3. veniturile obţinute din v�nzare publicaţiilor proprii, �n ţar� şi �n str�in�tate, inclusiv publicitatea �n acestea;
 4. organizarea de cursuri pentru formarea personalului, �n ţar� şi �n str�in�tate
 5. dob�nzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, �n condiţiile legii;
 6. veniturile realizate din activit�ţi economice, dac� acestea nu au caracter accesoriu şi sunt �n leg�tur� cu scopul principal al CSMC;
 7. din dividentele rezultate din activit�ţi economice, �n cazul �n care CSMC va �nfiinţa societ�ţi comerciale, conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicat�;
 8. alte contribuţii din ţar� şi din str�in�tate;
 9. donaţii, sponsorizări sau legate ;
 10. resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ;
 11. alte venituri prev�zute de lege ;

Art. 49 CSMC poate contracta credite �n limitele stabilite de consiliul director.
Art. 50 Veniturile asociaţiei se folosesc pentru finanţarea activit�ţilor prev�zute �n statut şi pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi de dotare ale acesteia.
Art. 51 (1) CSMC poate �nfiinţa societ�ţi comerciale, ale c�ror dividente, dac� nu se reinvestesc �n aceleaşi societ�ţi, se folosesc pentru realizarea scopului asociaţiei.
(2) CSMC poate desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt �n str�nsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

Cap. VII R�spunderi şi sancţiuni

Art. 52 (1) Persoanele care �ndeplinesc atribuţii �n cadrul asociaţiei r�spund, potrivit legii pentru prejudiciile aduse asociaţiei.
(2) Membrii asociaţiei care aduc prejudicii de orice natur� CSMC pot fi excluşi din asociaţie, prin hot�r�re a consiliului director, la propunerea preşedintelui asociaţiei sau a jum�tate plus unu din membrii consiliului director, după obţinerea �ncuviinţării instanţei cu privire la excludere.

Cap. VIII Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
Art. 53 CSMC se dizolv� �n urm�toarele situaţii:
 1. de drept;
 2. prin hot�r�re judec�toreasc�;

Art. 54 Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă �n termen de un an de la constatarea unui astfel de fapt nu se constată �ndeplinirea scopului pentur care a fost �nfiinţată CSMC;
b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director �n conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
Art. 55 Asociaţia se dizolvă, prin hotăr�re judecătorească, numai la cererea membrilor fondatori:
a) c�nd scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) c�nd realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) c�nd asociaţia urmăreşte un alt scop dec�t cel pentru care s-a constituit, scop neprev�zut �n prezentul statut;
d) c�nd asociaţia a devenit insolvabilă;
Art. 56 �n cazul dizolv�rii asociaţiei, preşedintele asociaţiei va dispune cu privire la transmiterea bunurilor r�mase �n urma lichid�rii către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
Art. 57 (1) �n cazurile de dizolvare prev�zute la art. 53 lit. a) şi b) lichidatorii vor fi numiţi prin �ns�şi hot�r�rea judec�toreasc�.
(2) �n toate cazurile, mandatul consiliului director �nceteaz� odat� cu numirea lichidatorilor. Lichidatorii sunt obligaţi s� �ndeplineasc� toate formalit�ţile cerute de lege pentru �nscrierea şi publicarea lichid�rii asociaţiei.
Art. 58 (1) Lichidatorii vor continua acţiunile �n curs, vor �ncasa creanţele, vor pl�ti creditorii, vor organiza licitaţii publice de v�nzare de bunuri ale asociaţiei, precum şi orice alte operaţiuni necesare lichid�rii asociaţiei.
(2) Plata creanţelor, r�spunderea pentru daune, depunerea actelor şi declararea operaţiunilor de lichidare la Registrul asociaţilor şi fundaţiilor la judec�toria pe raza c�reia asociaţia �şi are sediul, �ndeplinirea procedurilor pentru publicare şi radiere, depunerea bilanţului, soluţionarea contestaţiilor şi desc�rcarea de obligaţii ale lichidatorilor, se realizeaz� conform dispoziţiilor legale.
Art. 59 (1) At�t faţ� de asociaţi, c�t şi faţ� de asociaţie, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.
(2) Lichidatorii �şi �ndeplinesc manadatul sub controlul cenzorilor.

Cap. IX Dispoziţii finale

Art. 60 (1) Comuniunea Stăp�nilor de Munţi şi Codri � CSMC � se poate asocia cu alte asociaţii, persoane juridice rom�ne sau str�ine, �n vederea realiz�rii unor activit�ţi comune, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Raporturile dintre CSMC şi asociaţii prevăzuţi la alineatul (1) se stabilesc prin convenţii sau contracte de asociere, care se aprob� de c�tre consiliul director.
Art. 61 Prezentul statut constituie şi modelul cadru pentru statutele filialelor CSMC.
Art. 62 P�nă la prima Adunare Generală CSMC va fi condusă de reprezentanţii legali ai membrilor fondatori, după cum urmează :

  1. Bogdan Ioan Tudor
  2. Ghelman Mircea
  3. Ionescu Florea
  4. Păunescu Gheorghe
  5. Panu Misailescu Dumitru

Art. 63 �n m�sura �n care nu prevede, prezentul statut se completeaz� de drept cu prevederile O.G. nr.26/2000, cu modific�rile şi complet�rile ulterioare.

 
Top