Convocator pentru adunarea generală a Obştii Moşnenilor Voineşari – 22 sau 29 octombrie 2022

Convocator pentru adunarea generală a Obştii Moşnenilor Voineşari – 22 sau 29 octombrie 2022

OBŞTEA MOŞNENILOR VOINEŞARI, cu sediul în comuna Voineasa, str. I. Gh. Duca, nr. 62, cod fiscal RO8350893, cu personalitate juridică redobândită  prin încheierea din 13 noiembrie 1992 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul 14213/1992, funcţionând în baza statutului din 10 mai 1992, cu modificările şi completările ulterioare , email omv@csmc.ro, reprezentată legal de preşedinte Mardale Petre şi de av. Bogdan Ioan Tudor Todoran

 

convoacă adunarea generală în data de 22 octombrie 2022, la ora 12, la Căminul Cultural din comuna Voineasa, judeţul Vâlcea.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

  • prezentarea raportului de activitate al consiliului de administraţie pentru anii 2019, 2020, 2021;
  • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea obştii, de la ultima adunare generală, dar şi pentru anul 2022;
  • prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru anii 2019, 2020, 2021;
  • descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie;
  • modificarea actului constitutiv şi a statutului, inclusiv alegerea consiliului de administraţie şi a comisiei de cenzori;
  • prezentarea situaţiei litigiilor obştii şi aprobarea demersurilor necesare reîntregirii dreptului de proprietate;
  • diverse alte hotărâri şi dezbateri.

 

Dacă la şedinţa din 22 octombrie 2022 nu se va întruni cvorumul statutar de 3/5 din moşnenii cu drepturi, şedinţa se va organiza, fără altă convocare, la 29 octombrie 2022, în aceeaşi locaţie, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi, adoptându-se hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Propuneri şi observaţii din partea moşnenilor se primesc fie la sediul obştii, fie la adresa de email omv@csmc.ro

Obştea Moşnenilor Voineşari

Preşedinte

Petre Mardale

 

 

Anunţul de convocare a adunării generale a fost publicat şi în cotidianul România Liberă din 5 octombrie 2022.

 
Top